اطّلاعاتی دشمنان اسلام؛ نه دشمنان ایران، ,مراکز جاسوسی ,نه دشمنان ایران، نه دشمنان شیعه ,نه دشمنان شیعه فقط؛ دشمنان اسلام ,کیفیت اصلی ,

طرح مذهبی گرافیک مذهبی

مقام معظم رهبری:

"امروز، هم در بین اهل سنّت، هم در بین شیعه، دستهایی در کار است برای اینکه اینها را از هم جدا کند؛ همهی این دستها هم اگر جستجو کردید، میرسد به مراکز جاسوسی و اطّلاعاتی دشمنان اسلام؛ نه دشمنان ایران، نه دشمنان شیعه فقط؛ دشمنان اسلام."

کیفیت اصلی در ادامه مطلب

مقام معظم رهبری:

"امروز، هم در بین اهل سنّت، هم در بین شیعه، دستهایی در کار است برای اینکه اینها را از هم جدا کند؛ همهی این دستها هم اگر جستجو کردید، میرسد به مراکز جاسوسی و اطّلاعاتی دشمنان اسلام؛ نه دشمنان ایران، نه دشمنان شیعه فقط؛ دشمنان اسلام."

طرح مذهبی طراحی مذهبی گرافیک مذهبی

کیفیت اصلی

منبع اصلی مطلب : گرافیک مذهبی گرافیک دینی
برچسب ها : اطّلاعاتی دشمنان اسلام؛ نه دشمنان ایران، ,مراکز جاسوسی ,نه دشمنان ایران، نه دشمنان شیعه ,نه دشمنان شیعه فقط؛ دشمنان اسلام ,کیفیت اصلی ,
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : دشمنان اسلام...